Foto žáků při praktické ukázce písmene „u“ jako úsměv!

O nás

Historie školy

V dnešním životě plném změn je malotřídní škola v Lesonicích stabilitou. První vyučování zde bylo zahájeno dne 28. ledna 1913 učitelem Aloisem Schwarzem a od té doby trvá její nepřetržitý provoz. Budova školy, která se nachází uprostřed obce, byla vystavěna zcela nově a kvalitně, protože i dnes slouží velmi dobře svému účelu. Dvě třídy poskytovaly zázemí pro žáky od 1. do 5. třídy.

Vize školy

Jsme škola otevřená, komunitní, tvořivá a zdravá s všestranným zaměřením na rozvoj žáka. Vize školy se promítá do dvou hlavních cílů školy:

1. Vedeme žáky k rozvíjení dovednosti vytvořit spolupracující skupinu, ukazujeme jim, jak se mohou společně učit, aby je učení bavilo.

Jak?

Vlastním příkladem. Vstřícně komunikujeme a spolupracujeme mezi sebou jako zaměstnanci školy, ve vztahu k zřizovateli, ve vztahu k rodičům a samozřejmě ve vztahu k žákům. S nadšením přistupujeme ke vzdělávání jako takovému. Chováme respekt ke každému žákovi a jeho rodině.

Samotnou podstatou malotřídní školy, kdy spojené ročníky na jedné straně nutí žáky k samostatnosti, k zodpovědnosti, a to z nich činí jedince schopné uspět v mnoha životních situacích. Vždyť až 90% si člověk zapamatuje z toho, co sám dělal. A na druhé straně žáci vzájemně spolupracují, učí se jeden od druhého. Posilují si svoji sebedůvěru tím, že dokáží vysvětlit spolužákovi své učební postupy nejenom v rámci ročníku, ale i v práci ve skupinách napříč všemi ročníky. Mladší se učí od starších, mají prostor k tomu si pomáhat, tolerovat se. Rozvíjí si tolik potřebné sociální cítění pro svoji budoucí životní praxi. V rámci komunitního kruhu se otevřeně bavíme o všem, co je trápí, co potřebují k tomu, aby se cítili dobře.

škola

Foto žáků při plnění hesla: Dáme hlavy dohromady!

Zájmovou činností.  Svojí účastí v dramatickém kroužku ŠkoDiL, objevují žáci nezbytnost týmové spolupráce ruku v ruce se zodpovědností za svoji hereckou roli. Zažívají pocit radosti z představení pořádaných pro širokou veřejnost.

2. Vedeme žáky k osvojení si všeho, co je obsaženo v učebních osnovách školního vzdělávacího programu.

Jak?

Promyšlenou organizací výuky a využitím efektivních metod  a forem práce poskytujeme žákům plnohodnotné vzdělání. Jsme v síti tvořivých škol a řídíme se desaterem činnostního učení, viz. www.tvorivaskola.cz/desatero-cinnostniho-uceni/. Cílem Tvořivé školy je aktivní zapojení všech žáků do výuky, jejich vnitřní motivace k učení a postupný rozvoj klíčových kompetencí, vědomí vlastní hodnoty a sebeúcty.

Kvalitu výuky zajišťujeme rozdělením ročníků do dvou tříd: I. třídu navštěvuje 1. a 2. ročník, II. třídu navštěvuje 3., 4., a 5. ročník. Společně se všechny ročníky setkávají v předmětech výtvarná a tělesná výchova a pracovní činností.

V prvním ročníku vyučujeme metodu splývavého čtení – SFUMATO. Výuka čtení touto metodou je pro děti zábavná, vychází z propojení sluchového, zrakového a hmatového vnímání v uvedeném pořadí, využívá v prvopočátečním osvojování abecedy dramatizaci. Splývavé čtení odbourává dvojité čtení, děti čtenému textu od prvopočátku snadněji porozumí a to je velkým přínosem i v ostatních předmětech.

Foto žáků při praktické ukázce písmene „u“ jako úsměv!

Foto žáků při praktické ukázce písmene „u“ jako úsměv!

Využíváním interaktivní tabule a moderních výukových programů v přímé práci žáků s PC. Škola je velmi dobře vybavena moderními učebními pomůckami a výukovými prostředky – v obou třídách jsou interaktivní tabule, v jedné třídě jsou žákovské PC s výukovými programy.

Vedením vztahu k přírodě, k obci naplňujeme výstupy environmentální výchovy, a to především formou projektové výuky postavené na využití prostředí školy a okolí – přírodní zahrada, naučná stezka, spolupráce se sdružením Tereza v projektu Les.

Poznáváním praktického života formou besed. Zveme do školy představitele různých profesí, děti si dopředu zjišťují, co vědí, co je zajímá, připravují si otázky, které pak pod vedením některého z nich pokládají návštěvě. Rozvíjet dovednost komunikovat se učí i formou pravidelného dopisování se žáky ze ZŠ Vranová Lhota. Žáci 4. a 5. ročníku si píší dopisy v jazyce anglickém.

Vedením ke zdravému životnímu stylu pravidelným pohybem – kromě povinného předmětu tělesná výchova, pravidelně cvičíme o přestávce mezi první a druhou vyučovací hodinou. Jedno odpoledne ve školní družině je zaměřeno na turistiku – výšlapy do okolí Lesonic.

školička

Pro naplňování obou cílů máme ideální podmínky ve škole:

využíváme celý prostor třídy – žákovské lavice, koberec, sedačka

využíváme celý prostor školní zahrady – přírodní učebna pod pergolou, přírodní zahrada, volná travnatá plocha.

využíváme prostor okolí školy – sokolovna, hřiště, les.

Po ukončení výuky mohou žáci navštěvovat školní družinu, která je otevřená od 12.00         do 15.00 hod. Nabízí pestrou zájmovou činnost – turistiku, výtvarné činnosti, počítače a deskové hry, relaxaci a prostor pro osobní odpočinek. Školní družinu vede vychovatelka Simona Houdková.

Děkujeme rodičům za důvěru, že posílají svoje děti k nám do školy.

Děkujeme dětem – žákům, že jsou ochotni přijímat nové poznatky.

Děkujeme zřizovateli za maximální podporu v naší činnosti.

Děkuji mým kolegyním, se kterými je radost spolupracovat.

Mgr. Emilie Mácová, ředitelka školy