Výsledky zápisu do 1.ročníku ZŠ Lesonice

Úvod / Výsledky zápisu do 1.ročníku ZŠ Lesonice - 18.4.2017

Č.j. ZŠ 4/ 2017                                                                                                                           V Lesonicích dne 13.4.2017

 

ROZHODNUTÍ 

o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2017/2018

 

Ředitelství základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Lesonice, okres Znojmo, příspěvková organizace se sídlem Lesonice 73, 672 01 Moravský Krumlov, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku od školního roku 2017/2018 

k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává

Základní škola, Lesonice, okres Znojmo, příspěvková organizace, se sídlem Lesonice 73,

u dětí s těmito evidenčními čísly:

ZŠ 1/2017

ZŠ 2/2017

 

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení.

Odvolání se podává u ředitele Základní školy, Lesonice, okres Znojmo,

příspěvková organizace, a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje.

 

Mgr. Lenka Doupovcová, pověřená řízením školy

 

Datum zveřejnění rozhodnutí: 18.4.2017